Bridge to Nowhere

To write: Bridge to Nowhere (2012.05.20)
7art.org
R.-
m c x